• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om helse og omsorgstenester

Informasjon

Helse- og omsorgstenester i Sunnfjord kommune

Tenestene innan helse- og omsorg er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng:

 • praktisk hjelp
 • tryggleikstiltak
 • sjukepleie

Når du søker om helse- og omsorgstenester er det Tildelingseinnga som behandlar søknaden.

Vi tar kontakt med deg om vi ønsker ein samtale for å finne ut av ditt hjelpebehov.

Det er viktig at du samtykker til innhenting av naudsynt informasjon.

Fullmaktskjema må fyllast ut om ikkje søknaden er utfylt av søkar.

Vi har desse tenestene (jamfør helse- og omsorgstenestelova):

 • heimesjukepleie
 • psykisk helsehjelp                                         
 • heimehjelp (praktisk bistand - betalingstenester, sjå prisbok)
 • kvardagsrehabilitering                                            
 • sjukeheimsplass (korttid- rehabilitering - langtid - betalingsteneste, sjå prisbok)
 • avlastningstiltak (barn/eldre)                         
 • miljøarbeid (praktisk bistand/opplæring)
 • støtte-/treningskontakt                                              
 • omsorgsstønad
 • individuell plan/personleg koordinator            
 • BPA – brukarstyrt personleg assistanse (deler av tenesta kan være betalingstenetse)       

Våre kommunale serviceytingar (ikkje lovpålagt, betalingsteneste, sjå prisbok)

 • omsorgsbustad
 • dagtilbod
 • tryggleiksalarm
 • velferdsteknologi
 • middagslevering

Søkar kan kreve innsyn i kva informasjon som er registrert. Spørsmål om innsyn rettast til tildelingseininga.

Orientering om kostnader knytt til tenester du søker på

Opphald i sjukeheim:
Langtidsplass: nasjonale takstar etter inntekt.
Korttidsopphald og reahabilitering: døgnpris etter nasjonal fastsette takstar.
Dag/kveld/nattopphald: nasjonalt fastsett takst.


Middagslevering: betaling pr. middag, pris, kommunalt vedtatt
Tryggleiksalarm: månadsabonement, kommunalt vedtatt
Dagsenterplass for eldre og demente: dagsats, kommunalt vedtatt
Heimehjelp har ein timesats utrekna etter inntekt, kommualt vedtatt.

For aktuelle prisar inneverande år sjå prisboka.

Faktura vert send etter at tenesta er gitt og kjem ein gong i månaden.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader