• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om krav

Skjemautfylling

Søknad om godkjenning av familiebarnehage

Informasjon om krav

Alle barnehagar pliktar å søkje om godkjenning etter barnehagelova § 6. Det skal sendast søknad dersom:

Verksemder som har ansvar for barn under opplæringsliktig alder:

 • Verksemda er regelmessig, eit eller fleire barn har opphald på meir enn 20 timar per veke
 • 10 eller fleire barn når alle er over 3 år som er til stade samtidig, færre om dei er under 3 år
 • Verksemda får godtgjerdsle

 Det må søkast om godkjenning av barnehagen før den blir drifta.

Søknaden skal sendast til Sunnfjord kommune som avgjer om godkjenning av barnehagen etter vurdering om barnehagen er egna etter formål og innhald etter barnehagelova §§ 1, 1a og 2, jf. § 14 i barnehagelova. Kommunen skal vurdere familiebarnehagar etter § 15 i barnehagelova som gjeld verksemda si organisering og om heimen drifta blir etablert er egna.Det er også utarbeida ei forskrift for familiebarnehagar som syner korleis barnehagen skal driftast og er med i vurderinga av godkjenning av familiebarnehage.

 Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for drifta med omsyn til tal barn, barna sin alder og opphaldstid.

 Barnehagar som blir godkjent har rett til driftstilskot, jf barnehagelova § 19 og forskrift om tildeling av tilkudd til private barnehager.

 Familiebarnehagen skal følgje regelverk for foreldrebetaling og er omfatta av forskrift om miljøretta helsevern for barnehagar og skular m.v.

Ein heim kan maksimalt godkjennast for 5 barn over 3 år som er til stade samtidig. Ein heim som er egna for det kan godkjennast for dobbel gruppe med maksimalt 10 barn over 3 år som er til stade samtidig.

 Er fleire barn under 3 år må talet barn reduserast.

 Dersom heimen ikkje er egna for det kan det settast avgrensing i tal barn.

Dette skal kommunen vurdere:

 • Kontrollere om familiebarnehagen tilfredsstiller krav om lov og forskrift
 • Godkjenne ordninga som samla utgjer familiebarnehagen, enten det er ein eller fleire heimar
 • Vurdere om heimen og lokala er egna for familiebarnehagedrift, vurderinga må ta omsyn til særtrekka med familiebarnehagar

Lokalar det bur folk i

 • Familiebarnehagar skal fortrinnsvis etablerast i heimar det bur folk i til dagleg
 • Det er ei opning for at familiebarnehagar kan etablerast i lokaler det ikkje bur folk om det ikkje er mogeleg å etablere i ein heim det bur folk
 • Ein kan ikkje krevje at familiebarnehagen blir drive berre i romma familien elles bur i
 • Kommunen må gjennomføre synfaring i både heim og baselokaler før familiebarnehagen blir godkjent

Dobbel gruppe

 • Dersom familiebarnehagen ønskjer å gje tilbod til fleire enn 5 barn, må ein søkje om dobbel gruppe
 • Familiebarnehage kan ikkje ha doble gruppe i lokaler det ikkje bur folk

Sunnfjord kommune krev at barnehageeigar legg fram politiattest for tilsette i barnehagen, jf. § 30 i barnehagelova og forskrift om politiattest i barnehage § 6.

Barnehageeigar har ansvar for

 • Drifte barnehagen i samsvar med gjeldande lover og regelverk
 • Barnehagemyndigheit

Sunnfjord kommune er lokal barnehagemyndigheit og pliktar:

 • Rettleie barnehagar i eigen kommune
 • Sjå til at barnehagane blir drive etter gjeldande regelverk
 • Har plikt til å tilby barnehageplass til alle som har rett til barnehageplass
 • Rett til innsyn i dokumenter og tilgang til barnehagelokaler når det er nødvendig for å ta i vare kommunen sine oppgåver


Stadfesting
Søknaden gjeld:
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 20ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_krav' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Firmaopplysningar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Kontaktinformasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Om_barnehagen3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Kommentar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 423 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 181092
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(62ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (0 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 39ms)
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader