• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om krav

Skjemautfylling

Søknad om godkjenning av open barnehage

Informasjon om krav

Innleiing

Alle barnehagar pliktar å søkje om godkjenning etter barnehagelova § 6. Det skal sendast søknad dersom:

 • Verksemder som har ansvar for barn under opplæringsliktig alder:

  • Verksemda er regelmessig, eit eller fleire barn har opphald på meir enn 20 timar per veke

  • 10 eller fleire barn når alle er over 3 år som er til stade samtidig, færre om dei er under 3 år

  • Verksemda får godtgjerdsle

    

    

   Det må søkast om godkjenning av barnehagen før den blir drifta.

    

   Opne barnehagar som har lågare opningstid enn 20 timar har ikkje plikt til å søkje om godkjenning av barnehagen. Opne barnehagar kan uavhengig av opningstida velje å søke om godkjenning. Blir barnehagen godkjent har barnehagen rett til driftstilskot, jf. barnehagelova § 19 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

    

   Søknaden skal sendast til Sunnfjord kommune som avgjer om godkjenning av barnehagen etter vurdering om barnehagen er egna etter formål og innhald etter barnehagelova §§ 1, 1a og 2, jf. § 14 i barnehagelova.

    

   Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for drifta med omsyn til tal barn, barna sin alder og opphaldstid.

    

   Kommunen skal vurdere kor egna verksemda er ut frå krava som blir stilt til formål og innhald.

    

   Dette skal kommunen vurdere:

 • Lokaler

 • Uteområde

 • Bemanningsplan (både ut frå forsvarlegheit og krava til pedagogisk innhald)

   

  I desse kulepunkta ligg det at kommunen skal sjå på:

 • Om fysiske rammer som lokaler, inventar og uteområder er egna for barnehagedrift

 • Fastsette barnehagen sitt innvendige leike- og opphaldsareal

 • Vurdere bemanningsplan

 • At drifta er forsvarleg

 • At barnehagetilbodet kan oppfylle lova og rammeplanen sine krav til barnehagen sitt innhald

 • Vurdere vedtektene

 • Kontrollere politiattest for leiar og andre tilsette

 • Krevje at andre personar som regelmessig oppheld seg i barnehagen levere politiattest

   

  Barnehageeigar, leiar og andre tilsette ved ein godkjent open barnehage må legge fram politiattest, jf. barnehagelova § 30 og forskrift om politiattest i barnehage § 6.

   

  Dersom den opne barnehagen oppfyller vilkåra i § 2 i forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular m.v. må barnehagen søke om godkjenning etter forskrifta. Sunnfjord kommune har samarbeid med folkehelseavdelinga som er for fleire kommunar i området. Dei har eiga heimeside som du kan finne kontaktinformasjon og søknadsskjema.

   

  Innhaldet i § 2 Virkeområde er følgjande:

 • Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

 1. Virksomheten er regelmessig, og

 2. Tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og

 3. Antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere

   

  Barnehageeigar har ansvar for:

 • Drifte barnehagen i samsvar med gjeldande lover og regelverk

   

  Barnehagemyndigheit

 • Sunnfjord kommune er lokal barnehagemyndigheit og pliktar:

 • Rettleie barnehagar i eigen kommune

 • Sjå til at barnehagane blir drive etter gjeldande regelverk

 • Har plikt til å tilby barnehageplass til alle som har rett til barnehageplass

 • Rett til innsyn i dokumenter og tilgang til barnehagelokaler når det er nødvendig for å ta i vare kommunen sine oppgåver (jf. § 4 i forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv.)

Stadfesting
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(47ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 21ms)
(47ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 8ms)
(47ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_krav' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Firmaopplysningar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Kontaktinformasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Om_barnehagen3' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Kommentar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(47ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 2ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 379 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(62ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(62ms) skjemaRefId: 0
(62ms) ReferanseId: 0
(62ms) _brukerService.Bruker.Id: 181105
(62ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(78ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (4 objekttrær) - OK
(109ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(109ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(109ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 52ms)
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader