• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om godkjenning av ordinær barnehage

Informasjon om krav

Alle barnehagar pliktar å søkje om godkjenning etter barnehagelova § 6. Det skal sendast søknad dersom:

Verksemder som har ansvar for barn under opplæringsliktig alder:

 • Verksemda er regelmessig, eit eller fleire barn har opphald på meir enn 20 timar per veke
 • 10 eller fleire barn når alle er over 3 år som er til stade samtidig, færre om dei er under 3 år
 • Verksemda får godtgjerdsle


Det må søkast om godkjenning av barnehagen før den blir drifta.

Søknaden skal sendast til Sunnfjord kommune som avgjer om godkjenning av barnehagen etter vurdering om barnehagen er egna etter formål og innhald etter barnehagelova §§ 1, 1a og 2, jf. § 14 i barnehagelova.

Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for drifta med omsyn til tal barn, barna sin alder og opphaldstid.

Barnehagar som blir godkjent har rett til driftstilskot, jf barnehagelova § 19 og forskrift om tildeling av tilkudd til private barnehager.

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som skal gje barn gode utviklings- og aktivitetsmogelegheiter. Det fører til krav om utforming, innhald og bemanning.

Dette skal kommunen vurdere:

 • Om fysiske rammer som lokaler, inventar og uteområder er egna for barnehagedrift
 •  Fastsette barnehagen sitt innvendige leike- og opphaldsareal
 • Vurdere bemanningsplan
 • At drifta er forsvarleg
 • At barnehagetilbodet kan oppfylle lova og rammeplanen sine krav til barnehagen sitt innhald
 •  Vurdere vedtektene, jf barnehagelova § 8 krav til vedtekter
 • Kontrollere politiattest for leiar og andre tilsette, jf. barnehagelova § 30 og forskrift om politiattest i barnehage § 6
 • Krevje at andre personar som regelmessig oppheld seg i barnehagen levere politiattest

Uteområdet bør vere om lag 6 gonger større enn leike- og opphaldsareal inne og skal ikkje inkludere parkeringsplassar, tilkøyringsvegar til barnehagen.

Barnehageeigar har ansvar for:

 • Fastsette tal kvadratmeter per barn med utgangspunkt i arealnorm
 • Fastsette barnehagen sine vedtekter (sjå barnehagelova § 8 for innhald i vedtektene)

Barnehageeigar har ansvar for:

 • Drifte barnehagen i samsvar med gjeldande lover og regelverk

Barnehagemyndigheit

 • Sunnfjord kommune er lokal barnehagemyndigheit og pliktar:
 • Rettleie barnehagar i eigen kommune
 • Sjå til at barnehagane blir drive etter gjeldande regelverk
 • Har plikt til å tilby barnehageplass til alle som har rett til barnehageplass
 • Rett til innsyn i dokumenter og tilgang til barnehagelokaler når det er nødvendig for å ta i vare kommunen sine oppgåver (jf. § 4 i forskrift om overgangsregler til barnehageloven – tilsyn, veiledning, reaksjoner mv.)


Stadfesting
Søknaden gjeld:
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved til dømes å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefte at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Vent...

Loader