• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Salgsbevilling for alkohol

Innledning

Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bevillingssøker:

Salgsbevilling for øl og annen alkoholvare med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person, f.eks. et ansvarlig selskap, et aksjeselskap eller en annen sammenslutning. Bevillingen gis til den som har det økonomiske ansvaret for selve skjenkevirksomheten, dvs. driftsselskapet. Dersom utsalgsstedet skal drives som enkeltmannsforetak, gis bevillingen til vedkommende fysiske person. Dersom det er en juridisk person som står for driften, gis bevillingen til denne. Bevillingen kan bare gis til lovlig stiftet juridisk person.

Eiere:

Punktet fylles ut med navn, adresse, personnummer (for fysiske personer med eierinteresser), foretaksnummer og aksjeeiere (for firma(er) med eierinteresser). Alle eierandeler føres i prosent.

 Vandelskrav:

Sentrale personer i virksomheten må ha vist uklanderlig vandel. Kravet retter seg mot bevillingshaver og person som eier vesentlig del av virksomheten eller vesentlig del av selskap som driver virksomheten, eller som oppebærer en vesentlig del av dens inntekter. Det retter seg også mot person som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på virksomheten. Dette vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrutt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivning, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

 Kommunen kan be om at bevillingssøker redegjør for hvem det er relevant å vurdere i forhold til vandel.

Styrer og stedfortreder:

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over ølsalget, herunder ansvaret for å føre tilsyn med utøvelse av bevillingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom den gamle slutter.

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Kravet om å ha en stedfortreder for styrer kan fravikes dersom det virker urimelig for eksempel i forhold til skjenkestedets størrelse. Hvis det er aktuelt å søke om at kravet om stedfortreder fravikes, må dette grunngis i søknadsskjemaet under punktet om stedfortreder.

Utslagsstedet:

Her opplyses det om utsalgsstedets navn og adresse og om varesortimentet.

Merk at det ikke kan gis salgsbevilling for øl til bensinstasjon eller kiosk.

Utsalgsstedets areal:

Salgsbevillingen kan bare utøves i et bestemt, godkjent lokale.


Salg av øl og annen alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje:

  • på hverdager fra kl. 09.00 til kl. 20.00.
  • på lørdager fra kl. 09.00 til kl. 18.00

  • på dager før helligdag fra kl. 09.00 til kl. 18.00
    Dette gjelder ikke dag før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som vanlig hverdag.Salg av øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol er forbudt på søn- og helligdager, 1. mai og 17. mai.


Spørsmål:

Eventuelle spørsmål i tilknytning til søknaden og den videre behandling av den besvares av saksbehandler på telefon 416 00 264.

 


 


Dersom driftansvarlig foretak er et enkeltpersonforetak, skal foretakets eier søke om bevilling.

Dersom driftsansvarlig foretak har en annen selskapsform enn enkeltpersonforetak, skal selskapet søke om bevilling.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader