Hjem
Eigersund kommune
Ekspander/Kollaps Skjemaer hos Eigersund kommune
Søk etter skjema eller tjeneste:
Filtrer etter type:
ELEKTRONISKE SKJEMA
Skjema
Søknad om båtplass
Kulturskole - søknad om plass
Melding til brannvesenet om overnatting
Arbeidsbekreftelse for sykepleier/vernepleierstudenter
Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent arr.)
Melding til brannvesenet om arrangement
Søknad om skjenkebevilling (båt)
Søknad om salgsbevilling
Søknad om boligsone parkeringstillatelse
Søknad treningstider
Søknad om ambulerende skjenkebevilling (lukket arr.)
Utleveringsskjema krypterte minnepenner
Søknad om skjenkebevilling
Registering av nye vannmålere
Erklæring om taushetsplikt for ansatte i Eigersund kommune
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søknad om vielse
Leieavtale - Scene, bord og benker
Søknad om grunnskole for voksne
Søknad om bestilling, avbestilling eller endring av middag
Leieavtale - friluftsbygg
Søknad om stipend for sykepleier/vernepleierstudenter
Bekymringsmelding til barnevernstjenesten
Oppfølging og samtaler for barn og ungdom og familier
Egensøknad omsorg
Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted
Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter
Søknadsskjema for ledsagerbevis
Søknad om felling av trær/rydding av kratt på kommunal eiendom
Søknad om fellingsløyve for skadegjørende hjortevilt og bever
Sett elg skjema
Sett hjort skjema
Søknad om godkjenning av vald/endring av vald
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknad om oppretting/endring av matrikkelenhet
Fravær på grunn av politisk arbeid - kommunalt ansatt (pdf)
Registrering av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte
Gatemusikanter
Evalueringsskjema for avlaster
Evalueringsskjema for støttekontakt
Registreringsskjema for avlaster
Registreringsskjema for støttekontakt
Timeliste støttekontakt
Timeliste avlaster
Søknadsskjema for boliger og helse- og omsorgstjenester
Ferdigmelding av utvendig VA-anlegg
Norskopplæring med samfunnskunnskap
Søknad om sanitærabonnement eller melding om VA-anlegg
Henvisning til PPT - elev
Henvisning til PPT - systemsak
Årsrapport spesialundervisning
Ønske om logopedisk hjelp
Pedagogisk rapport - dialog mellom PPT og skole
Søknad om stillingsendring
Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Tilsynsførerrapport
Timeliste tilsynsfører
Ønske om intern overføring av stilling
Søknad om barnehageplass
Søknad om båtplass
Søknad om plass på kulturskolen
Gravesøknad i vei og kommunalearealer
Driftsavtale for mindre lekeplasser og balløkker
Søknad om bostøtte eller startlån
Nabovarsel
Opplysninger gitt i nabovarsel
Omsetningsoppgave for alkohol
Jordleieskjema
Bestilling av naboliste og situasjonskart
Søknad om gjerdeklyvere og hundeporter
Søknad om produksjonstilskudd
Søknad om regionalt miljøtilskudd
Søknad om bygdeutviklingsprogram
Søknad om nydyrking
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruker (SMIL)
Søknad om tilskudd og lån fra Innovasjon Norge
Søknad for skjøte
Skjema for egenklæring om konsensjonsfrihet
Søknad om bygging av landbruksvei
Søknad om tilskudd ved avløsning
Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO
Budsjettinnspill 2022 (2022:2025)
Nominasjon kulturpris
Nominasjon innsatspris
Nominasjon idrettspris
Søknad kulturstipend
Rapport kulturstipend
Test av e-signatur
Samtykke til valg av utvalgsmedlemmer/varamedlemmer i Eigersund kommune
Erklæring om taushetsplikt - politikere
Erklæring om taushetsplikt - takstnemd/klagenemd eiendomsskatt
Opplysninger ved ansettelse i Eigersund kommune
Egenerklæring helse
Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Søknad om omsorgstilbud i barnehage og skole - koronaviruset
Søknad om seksjonering
Søknad om reseksjonering
Søknad om omstillingsmidler
Søknad om støtte til bredbåndsutbygging i Eigersund kommune
Bestilling av mobiltelefon, nettbrett eller mobilabonnement
Forespørsel om tjenestebevis
Søknad om leie av uteareal med eller uten skjenkerett
Bestilling av adgangskort for ansatt
Bestilling av kopiering
Registreringsskjema for prøvetaking koronavirus
Søknad - smittvernstiltak for kommunal hallbruk
Rapport støtte til bredbåndsutbygging
HMS-kort - innsending av dokumentasjon
Bestilling av adgangskort for brukere av kommunale haller
Leie av saler i Eigersund kulturhus
Registreringer til eksponeringsregister
Pedagogisk rapport for barn i barnehagen
Pedagogisk rapport for elever i skolen
Søknad om bidrag fra Legatet til økonomisk vanskeligstilte
Høringsuttalelse til planprogram
Innspill om byggeområder for fritidsbebyggelse
Kontrakt om mottak og håndtering av alarmer
Melding av interesse for å få koronavaksine
Avregistrering av interesse for koronavaksine
Bestilling av team (Teams)
Opplysninger i forbindelse med rammeavtale for vaksinasjon
Erklæring om taushetsplikt - eksterne konsulenter (IKT)
Bestilling av brukertilgang i Websak
Dokumentasjon på krav om refusjon / tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte
Søknad om midler fra fritidsfond
Uttalelse ved rekruttering
Folkepulsen Eigersund
Tilskudd til leie av telt til arrangementer
ACOS TEST 2
Sommerbonanza 2021
Søknad om midler til arrangement/aktiviteter
Rapport tilskudd arrangement og aktiviteter
Ekspander/Kollaps Aktuelt
Ekspander/Kollaps Ledige stillinger
Ekspander/Kollaps Logg inn

Ekspander/Kollaps Ressurser
MEST BRUKTE SKJEMA
AKTUELLE LENKER