Hjem
Eigersund kommune

Hvorfor logge inn?

E-post og minID
For å kunne mellomlagre et skjema eller få tilgang til logg over tidligere innsendte skjema må du logge deg inn. Du vil også få forhåndsutfylt brukeropplysninger som du har registrert i de ulike elektroniske skjemaene du benytter.

Ekspander/Kollaps Skjemaer hos Eigersund kommune
Søk etter skjema eller tjeneste:
Filtrer etter type:
ELEKTRONISKE SKJEMA
Skjema
Søknad om båtplass
Barnehage - ny plass
Kulturskole - søknad om plass
Frivillighetstilskudd
Melding til brannvesenet om overnatting
Arbeidsbekreftelse for sykepleier/vernepleierstudenter
Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent arr.)
Søknad om skjenkebevilling (båt)
Søknad om salgsbevilling
Søknad om boligsone parkeringstillatelse
Søknad treningstider
Søknad om ambulerende skjenkebevilling (lukket arr.)
Utleveringsskjema krypterte minnepenner
Søknad om skjenkebevilling
Registering av nye vannmålere
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søknad om vielse
Leieavtale - Scene, bord og benker
Søknad om grunnskole for voksne
Søknad om bestilling, avbestilling eller endring av middag
Leieavtale - friluftsbygg
Bekymringsmelding til barnevernstjenesten
Oppfølging og samtaler for barn og ungdom og familier
Melding til brannvesenet om arrangementer
Sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted
Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter
Søknadsskjema for ledsagerbevis
Leieavtale - byteltet
Søknad om felling av trær/rydding av kratt på kommunal eiendom
Søknad om fellingsløyve for skadegjørende hjortevilt og bever
Sett elg skjema
Sett hjort skjema
Søknad om godkjenning av vald/endring av vald
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknad om oppretting/endring av matrikkelenhet
Fravær på grunn av politisk arbeid - kommunalt ansatt
Registrering av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte
Gatemusikanter
Evalueringsskjema for avlaster
Evalueringsskjema for støttekontakt
Registreringsskjema for avlaster
Registreringsskjema for støttekontakt
Timeliste støttekontakt
Timeliste avlaster
Søknadsskjema for boliger og helse- og omsorgstjenester
Ferdigmelding av utvendig VA-anlegg
Søknad om sanitærabonnement eller melding om VA-anlegg
Registreringsskjema - norskopplæring med samfunnsfag for innvandrere
Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Henvisning til PPT - elev
Henvisning til PPT - systemsak
Årsrapport spesialundervisning
Ønske om logopedisk hjelp
Pedagogisk rapport - dialog mellom PPT og skole
Søknad om stillingsendring
Tilsynsførerrapport
Timeliste tilsynsfører
Ønske om intern overføring av stilling
Søknad om barnehageplass
Søknad om båtplass
Søknad om plass på kulturskolen
Gravesøknad kommunal vei
Driftsavtale for mindre lekeplasser og balløkker
SFO - ny søknad, oppsigelse
Søknad om bostøtte eller startlån
Nabovarsel
Opplysninger gitt i nabovarsel
Melding om St. Hansbål
Omsetningsoppgave for alkohol
Jordleieskjema
Bestilling av naboliste og situasjonskart
Søknad om gjerdeklyvere og hundeporter
Søknad om produksjonstilskudd
Søknad om regionalt miljøtilskudd
Søknad om bygdeutviklingsprogram
Søknad om nydyrking
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruker (SMIL)
Søknad om tilskudd og lån fra Innovasjon Norge
Søknad for skjøte
Skjema for egenklæring om konsensjonsfrihet
Søknad om bygging av landbruksvei
Søknad om tilskudd ved avløsning
Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO
Budsjettinnspill 2020 (2020:2023)
Nominasjon kulturpris
Nominasjon innsatspris
Nominasjon idrettspris
Søknad kulturstipend
Rapport kulturstipend
Rapport frivillighetstilskudd
Test av e-signatur
Samtykke til valg av utvalgsmedlemmer/varamedlemmer i Eigersund kommune
Erklæring om taushetsplikt - politikere
Ekspander/Kollaps Aktuelt
Ekspander/Kollaps Ledige stillinger
Ekspander/Kollaps Logg inn

Ekspander/Kollaps Ressurser
MEST BRUKTE SKJEMA
AKTUELLE LENKER